e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wszystkie żłobki muszą być wpisane do rejestru i klubów dziecięcych 2014-04-03


Od 4 kwietnia wszystkie żłobki muszą być wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Końca dobiegł trzyletni okres przejściowy, w którym prywatne placówki, powstałe przed wejściem w życie tzw. ustawy żłobkowej, miały dostosować się do jej wymogów.

Trzy lata temu weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech (tzw. ustawa żłobkowa), która zmieniła zasady, na jakich działają żłobki i inne placówki sprawujące opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

Wcześniej żłobki były zakładami opieki zdrowotnej, podlegały resortowi zdrowia i musiały spełnić wiele restrykcyjnych wymogów. Istniały również prywatne placówki, nie będące żłobkami, ale prowadzące działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi. Nie podlegały one żadnemu nadzorowi i nie musiały spełniać żadnych odgórnie określonych standardów.

Od momentu wprowadzenia tzw. ustawy żłobkowej, nadzór nad żłobkami przejęło Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej. Ustawa ta wprowadziła również inne formy opieki, takie jak klub dziecięcy oraz opiekun dzienny i dokładnie określiła wymogi, jakie muszą spełniać tego rodzaju placówki.

Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy "żłobkowej", prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością, która wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby otrzymać taki wpis, trzeba spełnić wymogi określone w ustawie.

Każda nowo powstała placówka musi być wpisana do rejestru. Podmioty działające przed wejściem ustawy w życie dostały trzy lata na dostosowanie się do standardów wymaganych ustawą i uzyskanie wpisu. Okres przejściowy upływa 3 kwietnia, a więc od 4 kwietnia opieka nad dziećmi do lat trzech może być sprawowana tylko w placówkach wpisanych do rejestru.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru przeprowadzona zostanie wizytacja lokalu w celu sprawdzenia, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Ustawa określa m.in. liczbę opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, a także ich kwalifikacje. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia - maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Oprócz tego w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, powinna zatrudniona być przynajmniej jedna pielęgniarka lub położna.

(Źródło: PAP)