e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kobiety tracą pracę po powrocie z macierzyńskiego 2014-04-03


Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 581 firmach wynika, że w 2013 r. w okresie do pół roku od powrotu z urlopu macierzyńskiego zwolniono ponad 4 proc. kobiet. W 2012 r. ten odsetek wyniósł prawie 6 proc.

Główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w konferencji poświęconej problemom demograficznym na polskim rynku pracy zorganizowanej w Warszawie przez Forum Związków Zawodowych.

Pani Hickiewicz podała, że w skontrolowanych przez PIP firmach odsetek zwalnianych z pracy w ciągu pół roku od powrotu z urlopu rodzicielskiego (macierzyńskiego lub ojcowskiego) w 2012 r. wśród kobiet wyniósł 5,7 proc., a dla mężczyzn 12,6 proc. W 2013 r. był on niższy i wyniósł 4,3 proc. dla kobiet i 10,2 proc. dla mężczyzn.

Główna inspektor pracy poinformowała, że wysoki odsetek dla mężczyzn wynika z ich małej liczebnie grupy w skontrolowanych przez PIP firmach. W 2012 r. było to 39 mężczyzn wracających po urlopie ojcowskim, z czego zwolniono czterech, a w 2013 r. 87 ojców, z których zwolniono 11. Spośród 875 kobiet w 2012 r. w kontrolowanych firmach zwolniono 50. W 2013 r. z 785 matek zwolniono 34 kobiety.

W tych przypadkach zazwyczaj rozwiązywano umowy na mocy porozumienia stron, nie przedłużano umów zawartych na czas określony, albo rozwiązywano je za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Podczas kontroli w 8 proc. skontrolowanych firm stwierdzono nieudzielanie pracownikom dodatkowego urlopu na dziecko do 14. roku życia.

Jak podkreśliła Hickiewicz, w całej kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Największy odsetek bo 28 proc. dotyczył formalnego uchybienia, a mianowicie braku wykazu prac zakazanych kobietom w ciąży.

Innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli było coraz więcej przypadków wręczania kobietom wypowiedzenia umowy o pracę dzień po złożeniu przez nie wniosku o obniżenie wymiaru etatu. Jest to działanie niezgodne z prawem, ponieważ od momentu złożenia takiego wniosku kobieta uzyskuje ochronę przez okres 12 miesięcy, liczonych od momentu powrotu do pracy z urlopu wychowawczego czy macierzyńskiego.

(Źródło: PIP, PAP)