e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-05-22


13 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Dz.U. z 13 maja 2014r. Nr 87, poz. 599.

15 maja weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. Nr 80, poz. 567.