e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych 2014-05-22


15 maja 2014r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 23 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych dostaną nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go wstecz czyli za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy oraz od dnia wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi.

Zgodnie z nowymi przepisami zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ustawą kwoty zasiłków dla opiekunów będą podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe.

Od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły starać się również osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do tej pory uprawnienie to przysługiwało tylo osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

(Źródło: sejm.gov.pl)