e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Państwowa Inspekcja Pracy za zwalczaniem stresu w pracy 2014-06-26


Centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Inicjatywę popiera Państwowa Inspekcja Pracy.

W dokumencie znalazł się ramowy katalog dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w ramach dialogu między pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje zmian dwóch rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem PIP zawarte w dokumencie zalecenia formalnego uwzględnienia czynnika stresu w ocenie ryzyka zawodowego są nowatorskie i bardzo pożądane.

W liście od Państwowej Inspekcji Pracy skierowanym na ręce Sławomira Adamczyka, eksperta KK NSZZ "Solidarność można przeczytać, że "Państwowa Inspekcja Pracy popiera inicjatywę i zgłasza gotowość wspierania działań służących poprawie stanu świadomości pracodawców i pracowników, dotyczącej zjawiska stresu zawodowego i metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom". Katalog Dobrych Praktyk, który został dołączony do dokumentu przez partnerów społecznych to według PIP "dobre i efektywne narzędzie wdrażania Rekomendacji".

(Źródło:abc.com.pl)