e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wsparcie młodych na rynku pracy 2014-06-26


„Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych ludzi na rynku pracy. Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży”, wypracowanego przez Komisję Europejską. Jest to uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2041 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata wynosi 27%. Jest ona co prawda o 0,3 pkt. procentowego niższa niż przed rokiem, ale nadal w Polsce młodych bezrobotnych jest więcej niż w Unii Europejskiej.

„Gwarancjami dla młodzieży” objęte zostaną wszystkie osoby w wieku 15-25 zarejestrowane w urzędach pracy. Na koniec 2013 r. takie osoby stanowiły 18,6% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. 8,4% z nich stanowią osoby z dyplomem uczelni wyższej, 26,5% posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Jednocześnie prawie 30% młodych bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy to główna przyczyna bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. pół rocznego doświadczenia od potencjalnych pracowników.

W związku z tym, osoby bezrobotne będą wspierane przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Młodzi bezrobotni będą mogli skorzystać ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także w ramach centralnych i regionalnych konkursów.

Bezrobotni do 29. roku życia będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w formie pożyczek udzielanych przez BGK. Średnio takich pożyczek zostanie przydzielonych ok. 850 rocznie.

„Gwarancje dla młodzieży” adresowane będą do 4 grup:
  • osób w wieku 15–17 lat, które przerwały naukę;
  • osób w wieku 18–24 lata, które nie są zatrudnione, uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
  • osób w wieku 18–25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych;
  • absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotnych w wieku 18–29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.
Aby otrzymać wsparcie „Gwarancji dla młodzieży”, młodzi będą musieli stworzyć indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)