e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przed wyjazdem na wakacje za granicę nie zapomnij o EKUZ 2014-06-26


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa na takich samych zasadach, jakie dotyczą ubezpieczonych w danym kraju.

NFZ przypomina, aby przed wakacyjnym wyjazdem do innego kraju UE lub EFTA wyrobić tę kartę. EKUZ można otrzymać nieodpłatnie w oddziale wojewódzkim NFZ. Potwierdza ona ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia do korzystania z opieki medycznej w niezbędnym zakresie, czyli do tzw. rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz przyjmujący w państwie pobytu. Zgodnie z przepisami unijnymi celem tych świadczeń jest "umożliwienie ubezpieczonemu pacjentowi kontynuowania pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA w warunkach bezpiecznych dla zdrowia i zapobieżenie przymusowemu powrotowi do miejsca stałego zamieszkania lub państwa ubezpieczenia przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania leczenia". Możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych z kartą EKUZ nie dotyczy więc planowych zabiegów, ale leczenia w nagłych sytuacjach. Warto jednak pamiętać, że świadczenia medyczne udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie pobytu. Oznacza to, że posiadacz EKUZ może korzystać z takich samych procedur medycznych, jakie dotyczą ubezpieczonych w danym kraju.

Niestety oznacza to również konieczność dopłaty w wielu krajach, gdzie pacjenci pokrywają część kosztów leczenia. Odwiedzając np. Belgię należy się spodziewać, że za leczenie ambulatoryjne i stomatologiczne pacjent płaci pełną cenę, a potem może ubiegać się o zwrot części kosztów w lokalnej kasie chorych. Zwraca ona koszty pomniejszone o udział własny pacjenta, który w przypadku porad lekarskich i leczenia stomatologicznego wynosi 25-40 proc. Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA znajdują się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl

Jeżeli mimo okazania karty EKUZ, pacjent poniesie za granicą opłaty za świadczenia, które w danym kraju są realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia, po powrocie do Polski może ubiegać się w NFZ o zwrot tych wydatków. Należy pamiętać o zachowaniu oryginalnych dowodów opłat i rachunków. Ponadto wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia turystyczne, które obejmują m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zagranicznych wakacji.

Wiele wskazówek dotyczących korzystania z opieki zdrowotnej podczas wakacji można znaleźć w poradniku przygotowanym przez biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Można znaleźć go na stronie: www.bpp.gov.pl

(Źródło: PAP)