e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2014-07-10


30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 6 maja 2014r. Nr 83, poz. 576.


30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 6 maja 2014r. Nr 83, poz. 577.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dz.U. z 23 czerwca 2014r. Nr 115, poz. 813.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 23 czerwca 2014r. Nr 115, poz. 814.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 czerwca 2014r. Nr 116, poz. 820.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dz.U. z 24 czerwca 2014r. Nr 116, poz. 824.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych. Dz.U. z 26 czerwca 2014r. Nr 118, poz. 843.