e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 2014-08-06


Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji regulacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Według projektu łatwiej będzie uzyskać m.in. pomoc w postaci zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem. Przepisy zostaną dostosowane do nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Na początku lipca 2014r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1). Do zmian w nim przewidzianych dostosowane zostaną przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obecnie pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudniać będzie osoby niepełnosprawne, może otrzymać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia tych osób. Dotyczy to tylko zatrudnienia osób bezrobotnych albo poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy lub też zatrudnionych u tego pracodawcy, jeśli niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym, krąg osób niepełnosprawnych, na które pracodawca może uzyskać taką pomoc, nie może być zawężony. Tym samym obecne ograniczenie zostanie zniesione.

Zliberalizowane zostaną też zasady dotyczące pomocy w formie subsydiów płacowych. Jak wynika z obecnych przepisów, konieczne jest wykazanie – w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu – wzrostu netto zatrudnienia ogółem oraz wzrostu netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Po nowelizacji ustawy pozostanie tylko wykazanie wzrostu netto ogółem.

Nowym rozwiązaniem będzie możliwość refundacji szkolenia w zakresie sposobu wykonywania pomocy w pracy osobom niepełnosprawnym (w obszarze komunikowania się z otoczeniem oraz wykonania czynności niemożliwych/trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika).

Unijne rozporządzenie zakłada też ograniczenie możliwości starania się o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu pracy chronionej. Refundacja dotyczyć ma tylko kosztów budowy, wyposażenia albo modernizacji jednostek produkcyjnych. Nie będzie więc przysługiwać względem innych obiektów i pomieszczeń.

Projekt zakłada też obniżenie maksymalnego poziomu pomocy na szkolenia niepełnosprawnych pracowników do 70 proc. Obecnie górny limit wynosi 80 proc.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z dnia 21 lipca 2014 r.) o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r.

(Źródło: Podatki.biz)