e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola zwolnień lekarskich za I półrocze 2014 r. 2014-10-02


Kontrola zwolnień lekarskich za I półrocze 2014 r. wykazała, że w tym czasie kwota wstrzymanych, cofniętych i obniżonych świadczeń wyniosła 90 mln zł.

Jednym z ustawowych obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest przeprowadzanie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. W I półroczu br. lekarze orzecznicy przeprowadzili kontrolę u 321,3 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wydano 24 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 11 mln zł. Kwota wstrzymanych, cofniętych bądź obniżonych świadczeń w pierwszym półroczu br. wyniosła ponad 90 mln zł..

Dodatkowym rozwiązaniem, które wprowadza ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Obniżona z tego tytułu w I półroczu 2014 r. kwota wypłat to ponad 76 mln zł. u prawie 115 tys. osób.

Ograniczanie wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych to wynik obowiązku dostarczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Obowiązku tego w I półroczu 2014 r. nie dopełniło prawie 60 tys. Osób. Takim osobom został obniżony zasiłek o 25 proc. od 8 dnia niezdolności do pracy do momentu dostarczenia zaświadczenia pracodawcy bądź ZUS-owi. Kwota wstrzymanych w tym zakresie wypłat to około 3,5 mln zł.

W sumie w ciągu pół roku ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia na ponad 90 mln zł. Poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prawo do kontroli zwolnień lekarskich mają pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników.
(Źródło: ZUS)