e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-02-28


1 marca wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (1). Dz.Urz. UE L 038 z 9 lutego 2006r. strony 40-52.

2 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. Dz.U. z 15 lutego 2006r. Nr 23, poz. 178.

4 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dz.U. z 17 lutego 2006r. Nr 25, poz. 191.