e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-09-05


4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Dz.U. z 4 sierpnia 2005r. Nr 145, poz. 1219.

4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Dz.U. z 4 sierpnia 2005r. Nr 145, poz. 1220.

10 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z dnia 26 lipca 2005 r., Nr 138, poz.1154.

10 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Dz.U. z 5 sierpnia 2005r. Nr 148, poz. 1232.

13 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 29 lipca 2005r. Nr 141, poz. 1183.

16 sierpnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. Nr 142 z 1 sierpnia 2005r., poz. 1196.

16 sierpnia weszło w życie rozporzadzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 1 sierpnia 2005r. Nr 142, poz.1193.


EM