e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ułatwienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 2014-11-13


29 października w Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Nowe przepisy rozszerzają krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Dotyczy to kosztów dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, adaptacji/zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie niepełnosprawnych w zakładzie pracy. Zaproponowano, aby zwrot kosztów dotyczył wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawcę, a nie tylko tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.

Złagodzono warunek uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika niepełnosprawnego, aby otrzymać na niego dofinansowania potrzebny będzie wzrost netto zatrudnienia ogółem, a nie jak dotychczas wykazanie wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wykazanie wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawca będzie mógł również otrzymać dodatkowo zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot kosztów szkolenia obejmuje 100 proc. poniesionych wydatków, jednakże nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, prowadzącym zakłady pracy chronionej, dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, a nie jak dotychczas kosztów ich budowy lub rozbudowy.

Zmieni się również wysokość refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. Obecnie (na wniosek pracodawcy) poniesione koszty szkolenia zatrudnionych niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80 proc. tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Biorąc pod uwagę wymogi rozporządzenia unijnego, w projekcie nowelizacji ustawy obniżono intensywność pomocy do 70 proc.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)