e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach pacjenta 2014-11-27


Rzecznik Praw Pacjenta rozesłał do placówek medycznych w Polsce plakaty informujące chorych o ich prawach. Przypominają one, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, poszanowania intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzielania świadczeń medycznych.

Plakaty zostały udostępnione wszystkim placówkom medycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rzecznik praw pacjenta Barbara Krystyna Kozłowska poprosiła aby plakat znalazł się w widocznym miejscu, a jego wersja elektroniczna została zamieszczona na stronie internetowej placówki.

Na plakacie w 11 punktach przedstawiono podstawowe prawa pacjenta. Rzecznik praw pacjenta przypomina, że pacjent ma prawo m.in. do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, informacji o swoim stanie zdrowia, zachowania w tajemnicy - przez osoby, które go leczą - informacji z nim związanych oraz poszanowania intymności i godności, szczególnie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wśród praw pacjenta wymienione są również prawa do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej i przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie.

Na plakacie znajduje się też kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na którą pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone. Numer 800 190 590 działa od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 21.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach, jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy mają obowiązek taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej.

Pod koniec października RPP oraz Rzecznik Praw Dziecka przedstawili przygotowaną wspólnie Kartę Praw Dziecka - Pacjenta, w której zapisano prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta w formie plakatu oraz materiały informujące o prawach najmłodszych pacjentów znalazły się we wszystkich szpitalach prowadzących oddziały dziecięce, a także placówkach medycznych, z których korzystają dzieci.

(Źródło: PAP)