e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2015-01-22


Weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Pracodawcy zatrudniający lub planujący zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal będą mogli skorzystać z pomocy publicznej.

Pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne (m.in. osoby bezrobotne skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz takie, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), może otrzymać pomoc w postaci zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Są to m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych oraz koszty adaptacji lub zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie im pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ustawa pozwala na objęcie tymi rozwiązaniami wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracodawca będzie mógł również otrzymać zwrot, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów szkolenia osoby zatrudnionej w celu pomagania pracownikowi niepełnosprawnemu m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem.

Sejm uchwalił nowelizację 28 listopada 2014 r. 22 grudnia 2014 r. podpisał ją Prezydent.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

(Źródło: Sejm RP)