e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NFZ na temat wpisów na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem 2015-01-22


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie spowoduje skreślenie z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, musi wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.
(Źróło: NFZ)