e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Finansowanie rehabilitacji leczniczej niepełnosprawnych 2015-05-28


Najwyższa Izba Kontroli proponuje , żeby to NFZ, a nie PFRON finansował rehabilitację leczniczą. NIK uważa, że system finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomaga identyfikować te potrzeby, lecz ich nie zaspokaja.

W opublikowanej 19 maja informacji NIK podkreśla, że samorządy mają swobodę w dysponowaniu otrzymanymi z Funduszu środkami na rehabilitację zawodową i społeczną, ale ani PFRON, ani Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych nie prowadzą ewaluacji dotyczącej skuteczności i efektywności wykorzystania tych pieniędzy.

Np. w badanym okresie samorządy przeznaczyły aż połowę na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Według NIK są mało skuteczną formą rehabilitacji społecznej i zawodowej. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w badanym okresie wydano zaledwie 10-13 proc. środków PFRON.

Podkreśa , że 18 proc. środków na rehabilitację otrzymanych z PFRON samorządy przeznaczyły na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich i sprzętu ortopedycznego o podwyższonym standardzie.

NIK uważa, że finansowanie rehabilitacji leczniczej jest domeną innych instytucji, takich jak NFZ, i nie powinno być realizowane przez PFRON, pomimo formalnej zgodności z obowiązującym prawem. Także w opinii organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, obciążanie PFRON wydatkami na rehabilitację leczniczą zmniejsza pulę środków na rehabilitację zawodową i społeczną. Środki te mogłyby być wykorzystane na inne priorytetowe cele, jak np. usuwanie barier architektonicznych, czy pomoc na rzecz zatrudniania tych osób.

(Źródło: NIK)