e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-06-11


3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dz.U. z 19 maja 2015r. Nr 96, poz. 691.

6 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Dz.U. z 22 maja 2015r. Nr 99, poz. 707.

4 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 20 lutego 2015r. Nr 97, poz. 698.