e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacje z PFRON także w sytuacji opóźnienia w zapłacie składek 2015-06-11


Weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zawiera rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby. Mianowicie, dotacje z PFRON będą przysługiwały osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą również w sytuacji niewielkiego opóźnienia w zapłacie składek. Nowe przepisy dają również możliwość umorzenia zobowiązania w części lub całości, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

Zgodnie z nowelizacją, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem, że nie będzie ono dłuższe niż 14 dni. Tak samo będzie w przypadku opłacanych przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Inną zmianą, jaką wprowadza ustawa, to możliwość umorzenia zobowiązania w części lub całości, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi. Ma to także objąć odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił ustawę 6 lutego 2015 r., a prezydent podpisał ją 26 marca 2015r.

Nowelizacja weszła w życie 1 czerwca 2015 r., a rozwiązania dopuszczające niewielkie opóźnienie w zapłacie składek zaczną obowiązywać 1 października br.

(Źródło: Sejm RP)