e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-07-09


30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 30 czerwca 2015r. Nr 124, poz. 926.

30 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Dz.U. z 29 czerwca 2015r. Nr 123, poz. 905.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Dz.U. z 29 czerwca 2015r. Nr 123, poz. 907.

2 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 2 lipca 2015r. Nr 126, poz. 937.