e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2015-07-22


23 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 8 lipca 2015r. Nr 130, poz. 958.

16 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego. Dz.U. z 15 lipca 2015r. Nr 135, poz. 986.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Dz.U. z 8 lipca 2015r. Nr 130, poz. 961.

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Dz.U. z 8 lipca 2015r. Nr 130, poz. 962.