e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej - Sejm odrzucił część poprawek Senatu 2015-08-06


Podczas obrad, które odbyły się 5 sierpnia, Sejm odrzucił część poprawek Senatu do noweli ustawy o pomocy społecznej. Posłowie odrzucili m.in. poprawkę, w myśl której pomoc policji w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego byłaby fakultatywna.

Do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej Senat wprowadził osiem poprawek, dwie z nich miały charakter merytoryczny.

Posłowie przyjęli poprawkę, w myśl której w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Senat uznał, że trzeba wprowadzić taką możliwość na wypadek szczególnie trudnych warunków, np. klęski żywiołowej.

Sejm odrzucił natomiast poprawkę, dotyczącą sytuacji, kiedy pracownik socjalny obawia się o swoje zdrowie lub życie przy wykonywaniu pracy. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić do komendanta policji z wnioskiem o pomoc. W takim przypadku komendant policji będzie obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty policji. Zdaniem senatorów, zapewnienie takiej asysty powinno mieć charakter fakultatywny.

Nowe przepisy są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez przedstawicieli środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy  są to ośrodki wsparcia świadczące pomoc półstacjonarną, służącą utrzymaniu podopiecznego w jego środowisku, zapobiegające pobytowi w instytucjonalnej placówce. Przeznaczone są głównie dla osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie W nowelizacji zaproponowano m.in. zmiany dotyczące odpłatności za usługi tych placówek.

Zmiany ustawy mają także umożliwić gminom prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ma to być uzupełnienie oferty środowiskowych domów samopomocy i stanowić rozwiązanie np. dla osób aktywnych zawodowo. W tej chwili jedynie powiaty mogą prowadzić takie kluby, przez co wiele osób nie może korzystać z ich usług ze względu na odległość.

Nowelizacja zakłada również wyeliminowanie możliwości obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Nowe przepisy regulują kwestie superwizji. Określają m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia i doskonalenia zawodowego, zasady otrzymywania certyfikatów.

Nowelizacja zmienia również zapis o tym, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni, noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Z przepisów wyeliminowano ogrzewalnie.

Nowa ustawa zmniejsza też opłaty za szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej do wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wydłuża także czas na dostosowanie ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych do określonych w ustawie standardów - z 18 miesięcy do trzech lat.


Źródło: Wyborcza.pl / PAP