e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego 2015-08-20


Podczas 80 posiedzenia Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego.

Ustawa wprowadza definicję instytucji „adopcji ze wskazaniem”, która ogranicza krąg osób przysposabiających. Biologiczni rodzice dziecka będą mogli wskazać przed sądem opiekuńczym, jako osobę przysposabiającą, wyłącznie krewnego lub małżonka jednego z rodziców. Wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem, będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. We wniosku trzeba będzie wskazać ośrodek, w którym przyszły opiekun był objęty postępowaniem adopcyjnym. Sąd będzie zwracał się do ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i opinię kwalifikacyjną. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, sąd będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki.

Źródło: Senat