e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie 2015-08-20


12 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Dz.U. z 4 sierpnia 2015r. poz. 1097.

11 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Dz.U. z 3 sierpnia 2015r. poz. 1090.

6 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. z 22 lipca 2015r. Nr 140, poz. 1012.