e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Usprawnienie procesu przyznawania świadczeń 2015-08-20


17 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw . Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej poprzez zmodyfikowanie działań wykonywanych przez organy, które uczestniczą w procesie przyznawania tych świadczeń.

Zmiany zawarte w ustawie stanowią kolejny etap informatyzacji działań w zakresie świadczeń, mającej przyczynić się do podniesienia jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności, oraz przyznawania świadczeń.

Nowelizacja określa zakres gromadzonych informacji umożliwiających weryfikację danych dla realizacji świadczeń oraz daje podstawy do korzystania z danych gromadzonych w rejestrach utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przez organy publiczne realizujące ww. ustawy.

Możliwość załatwienia sprawy bez konieczności osobistego udania się do urzędu z jednej strony, ma zwiększyć dostępność świadczeń, z drugiej zaś strony elektroniczna wymiana informacji oraz zinformatyzowanie postępowań, ma zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom, jak np. jednoczesne pobieranie świadczeń w różnych gminach przez jedną osobę.

Zmiany w nowelizowanych ustawach umożliwiają pozyskanie informacji o dochodzie rodziny w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale także dają podstawę dostępu do informacji z centralnej ewidencji pojazdów co zdaniem ustawodawcy pozwala ośrodkowi pomocy społecznej na lepszą ocenę sytuacji majątkowej ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.

W ustawie przewidziano długie vacatio legis (ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.) co wynika z konieczności przetestowania i wdrożenia systemów teleinformatycznych oraz przygotowania pracowników do realizacji zadań wynikających ze zmian ustaw do obsługi tych systemów.

Ustawa przewiduje ponadto wydłużony termin (do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) na przygotowanie Systemów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do funkcjonowania w systemie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem art. 3 pkt 1 oraz art. 4 pkt. 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl