e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawa pacjenta 2006-03-28


Pacjenci mają bardzo dużo praw. Konstytucja daje im prawo do ochrony zdrowia, a pozostałe prawa określone są w pięciu ustawach. Te wszystkie prawa składają się na Kartę Praw Pacjenta.

Konstytucja gwarantuje podstawowe prawa pacjentom czyli, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia i każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie. Takie prawo widnieje na pierwszym miejscu Karty Praw Pacjenta. Karta Praw Pacjenta to zbiór przepisów z różnych aktów, które dotyczą zakładów opieki zdrowotnej, zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ochrony zdrowia psychicznego oraz pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Niektóre uprawnienia pacjentów w przychodni i szpitalu.
Osobie, która zgłosi się do zakładu opieki zdrowotnej powinny być natychmiast udzielone świadczenia zdrowotne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności. Pacjent w szpitalu czy przychodni ma prawo np. do:

 • świadczeń medycznych, a w przypadku ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
 • uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia,
 • sprawdzenia dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana.
W szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym chory powinien mieć zapewnione:

 • środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
 • miejsce i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
 • opiekę duszpasterską,
 • może mieć dostęp do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, którą zajmie się osoba bliską lub inna osoba wskazana przez niego,
 • ma możliwość kontaktu z osobami z zewnątrz,
 • może zgodzić się albo odmówić umieszczenia go w takim zakładzie opieki zdrowotnej,
 • możliwe jest również wypisanie się stamtąd na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwych następstwach przerwanego leczenia.
W gabinecie lekarskim
Lekarz ma obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z wielkim staraniem. Pacjent powinien mieć również zapewnioną:

 • pomoc lekarską w każdym przypadku, gdy nie udzielenie jej w odpowiednim czasie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyki, leczenia, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Pacjent, który uważa, że lekarz ogranicza mu informacje może zażądać informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu. Może nie zgodzić się na przeprowadzenie badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego. Może również złożyć wniosek o zasięgnięcie opinii lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego.

Te wymienione uprawnienia to tylko niektóre prawa zawarte w Karcie Praw Pacjenta. Kart Praw Pacjenta jest dostępna na internetowej stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).

Źródło: Gazeta Prawna