e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie 2015-09-03


1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Dz.U. z 3 sierpnia 2015r. poz. 1093.

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 31 sierpnia 2015r. poz. 1261.

28 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 13 sierpnia 2015r. poz. 1163.