e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2015-09-03


25 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu uporządkowanie przepisów ustawy z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,693 i 1045), co powinno sprzyjać skuteczniejszej pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

Niniejsza ustawa zawiera następujące istotne zmiany merytoryczne w systemie pomocy społecznej:
  • wprowadza projekt socjalny jako nowe narzędzie pracy, a zarazem nowe zadanie własne gminy, po stronie której leży opracowywanie i realizowanie projektów socjalnych;
  • rozszerza możliwość pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminy (dotychczas zadanie to było tylko w gestii powiatu), zmniejszając odpłatność za usługi w ośrodkach wsparcia dla tych osób, a także zawiera uregulowanie dotyczące wysokości dotacji wojewody na jedną osobę z zaburzeniami psychicznymi w tych ośrodkach;
  • wprowadza trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie;
  • zapewnienia asystę policji pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego i wykonywaniu pracy socjalnej;
  • rozbudowuje uregulowania dotyczące superwizji pracy socjalnej, w szczególności w zakresie kształcenia;
  • rozszerza zakres spraw, w których rozstrzygnięcie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (odformalizowanie postępowania w niektórych sytuacjach);
  • całkowicie zwalnia zstępnego z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej jego wstępnego, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej zostały także doprecyzowane poprzez, m. in.: wprowadzenie przepisów dotyczących projektu socjalnego, wprowadzenie nowych zadań dla samorządów gminnych do realizacji działań o charakterze integracyjnym, dotyczących osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie gminom tworzenie i prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadzenie przepisów dotyczących kształcenia superwizorów pracy socjalnej.

Źródło: prezydent.pl