e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze 2015-09-03


Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało w dniu 02.09.2015 r. dokument „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja”.

Dokument został opracowany w ramach prac Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd. MZ z 2012 r. poz.13, poz.86, z 2013 r. poz.26).

W ramach zadań zespołu dokonano:
  • analizy i oceny zabezpieczenia świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia;
  • analizy systemu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo;
  • analizy zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia podyplomowego w szczególności szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych.

W dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja” zawarto charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną społeczeństwa polskiego, aktualne dane liczbowe ilustrujące strukturę i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, w poszczególnych zakresach, na terenie całego kraju oraz szereg informacji na temat kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny aktualnego stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i przedstawiono wypracowane rekomendacje dotyczące m.in. określenia docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców, stworzenia polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wypracowania mechanizmów zapewniających podniesienie wynagrodzeń tych grup zawodowych.

W końcowej części dokumentu umieszczono sprawozdanie z dotychczasowej realizacji rekomendacji i załączono wykaz spotkań Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w okresie 08.12.2014 r.-18.08.2015 r.

Dokument „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja” stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac w resorcie, ukierunkowanych na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Niezwykle ważny i pomocny będzie udział w tych pracach przedstawicieli Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który „sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” i współdziała w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia