e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NFZ będzie finansować zakup szczepionek 2015-09-17


Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma na celu wprowadzenie zmian w zasadach ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138).

Obowiązek finansowania zakupu szczepionek przeznaczonych do obowiązkowych szczepień ochronnych osób ubezpieczonych zostaje nałożony na Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty wydatków na zakup szczepionek będą określane w planie finansowym NFZ. Po raz pierwszy NFZ sfinansuje zakup szczepionek w 2017 r. Zakup szczepionek dla osób, które nie mają uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pozostanie finansowany z budżetu państwa z części dotyczącej dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zmiana ta powoduje, że ciężar podejmowanych działań o charakterze profilaktycznym powierzony jest temu samemu podmiotowi, który uzyskuje z tego tytułu realną oszczędność spowodowaną ograniczeniem występowania chorób zakaźnych, a zatem redukcją kosztów leczenia oraz ewentualnych kosztów leczenia ich powikłań. Rozwiązanie takie ma również wpłynąć na większą skłonność do podejmowania decyzji o rozszerzeniu listy chorób objętych działaniami profilaktycznymi w formie szczepień ochronnych.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581) wprowadza do rozdziału dotyczącego kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do zlecenia Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych. W części dotyczącej zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia ustawa wprowadza finansowanie zakupu szczepionek przewidzianych do obowiązkowych szczepień ochronnych osób ubezpieczonych, a w planie finansowym NFZ określanie planowanych kosztów wydatków na zakup szczepionek.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi są zawarte niezbędne zmiany korespondujące z w/w uregulowaniami.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., przy czym art. 1 pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2015 r., art. 2 pkt 1 i art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: Prezydent.pl / isap.sejm.gov.pl