e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-03-28


29 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią. Dz.U. z 14 marca 2006r. Nr 42, poz. 292.

1 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. z 14 marca 2006r. Nr 42, poz. 283.

6 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych. Dz.U. z 22 marca 2006r. Nr 47, poz. 345.

6 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 22 marca 2006r. Nr 47, poz. 346.