e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zawód fizjoterapeuty tylko dla osób z odpowiednimi kwalifikacjami 2015-10-01


Sejm uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Powstała ona w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnienie im wysokiej jakości udzielanych świadczeń.

Ustawa określa m.in. zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty – samodzielnego zawodu medycznego, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

Wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wyłącznie profesjonalistom. Do istotnych instytucji kontrolnych należy wprowadzany ustawą rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wpis do rejestru zawodowego będzie gwarancją spełniania ustawowych wymogów kompetencyjnych. Dzięki rejestrowi pacjenci i pracodawcy uzyskają dostęp do informacji, czy dana osoba jest uprawniona do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Ponadto ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków. Samorząd ma reprezentować osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Uchwalone przepisy mają na celu podniesienie prestiżu zawodu fizjoterapeuty. Dopuszczają do jego wykonywania tylko te osoby, które posiadają  odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem i działające w oparciu o Evidence Based Medicine.

Aby w jak największym stopniu zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustawa umożliwia także skuteczne pociąganie do odpowiedzialności karnej osoby, które podają się za fizjoterapeutów, choć nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Źródło: Sejm / Ministerstwo Zdrowia