e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Elektroniczna weryfikacja dochodów beneficjentów pomocy społecznej 2015-10-16


Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o zasiłki będzie można składać również przez Internet a wymiana informacji między urzędami odbywać się będzie drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów udostępniło 2 października możliwość elektronicznej weryfikacji dochodów beneficjentów pomocy.

Możliwość wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ten proces i możliwość samodzielnego pozyskiwania przez urzędników informacji z różnego rodzaju rejestrów usprawnią składanie wniosków i przyznawanie różnego rodzaju świadczeń. Odciąży to osoby wnioskujące o świadczenia, ponieważ nie będą musiały starać się o zaświadczenia z różnych instytucji, m.in. z urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Dzięki tej wymianie informacji osoby ubiegające się o świadczenia nie będą musiały same dostarczać ośrodkom pomocy społecznej dokumentów dotyczących ich sytuacji dochodowej. Wyeliminuje to konieczność pobierania zaświadczeń ze swojego urzędu skarbowego.

Uruchomiona usługa umożliwia gminnym ośrodkom pomocy społecznej pozyskiwanie danych niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczenia, takich jak informacje o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku należnego. Dane te będą udostępniane bezpośrednio z systemu Administracji Podatkowej. Pozyskanie informacji odbywa się automatycznie, bez konieczności wizyt beneficjentów pomocy społecznej w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia w formie papierowej.

Możliwość uzyskania informacji w formie elektronicznej poszerza obecny sposób wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczeń o dochodach dla osób ubiegających się o wskazane świadczenia oraz składania przez nich stosownych oświadczeń.

Przekazywanie informacji odbywać się będzie bezpośrednio między Ministerstwem Finansów, a gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z zachowaniem zasad bezpiecznego przesyłania danych zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do 1 października br. gminne ośrodki pomocy społecznej, korzystając z uruchomionej usługi, złożyły  267 zapytań o dochody beneficjentów pomocy społecznej. W 2014 roku urzędy skarbowe wydały ok. 4 mln zaświadczeń.

Źródło: Ministerstwo Finansów