e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konkurs na realizację kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 2015-10-16


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty przewidujące wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie
Wnioskodawcą mogą być:
  • uczelnie, szkoły prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
  • inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej
Alokacja na konkurs wynosi: 30 000 000,00 PLN

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 9 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

Źródło: zdrowie.gov.pl