e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie na infrastrukturę ratownictwa medycznego 2015-10-16


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr 9.1/1/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 1. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).
 2. W Konkursie mogą brać udział projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie), które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Do Konkursu, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

 1. podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).
Budżet i poziom dofinansowania
 1. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie nr 9.1/1/2015 wynosi 160 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:
  • 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;
  • 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne).
 3. Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro.
 4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
  • 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;
  • 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont  lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
  • 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
  • 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;
  • 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.
Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 9.1/1/2015 załącznikami należy składać w terminie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia