e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie dla woj. mazowieckiego na infrastrukturę ratownictwa medycznego 2015-10-16


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr 9.1/2/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
 1. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).
 2. W Konkursie mogą brać udział projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie), które realizowane będą wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Do Konkursu, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

 1. podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).
Budżet i poziom dofinansowania
 1. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie nr 9.1/1/2015 wynosi 20 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:
  • 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;
  • 80 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne).
 3. Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro.
 4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
  • 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;
  • 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont  lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
  • 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
  • 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;
  • 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.
Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 9.1/2/2015 załącznikami należy składać w terminie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia