e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pakiet onkologiczny – zmiany już od 1 listopada 2015-10-16


Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., został wprowadzony z myślą o pacjentach z chorobami nowotworowymi. Przez kilka miesięcy funkcjonowania był na bieżąco monitorowany, aby określić obszary, które wymagają korekt.

Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada 2015 r.
 • Rozszerzy się lista nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego.
 • Lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie rzeczywistym, czyli w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to trzy dni od tego czasu.
 • Zmieni się skład konsylium
  • w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych:
   • zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty  w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej,
   • jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci albo hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty hematologii i 1 specjalisty onkologii klinicznej – w przypadku leczenia dorosłych.

  • w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej (w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii (w przypadku otorynolaryngologii).

 • Leczenie dzieci będzie się mogło odbywać również na oddziale chirurgii onkologicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej oraz chirurgii dziecięcej, lub chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, lub otorynolaryngologii dla dzieci.
 • W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.

Wprowadzane zmiany ułatwią pacjentom dostęp do szybkiej terapii onkologicznej. Nie oznacza to jednak zakończenia prac nad usprawnianiem pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia nadal będzie analizowało jego funkcjonowanie, aby – jeśli będzie taka konieczność – opracowywać i wprowadzać odpowiednie korekty. 

Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada, zostały wprowadzone przez:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Minister Zdrowia podpisał również nowelizację rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Również Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował korekty w pakiecie onkologicznym. Są to m.in.:

 • rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z radioterapią paliatywną (będą rozliczane bez limitu);
 • rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych bez limitu;
 • wprowadzenie dodatkowych pakietów diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka mięsaków);
 • możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń – pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie.

Dzięki pakietowi onkologicznemu  pacjenci są znacznie szybciej diagnozowani. Świadczą o tym dane dotyczące realizacji szybkiej terapii onkologicznej. Do 5 października wykonano 27 442 diagnostyk wstępnych (91,5%  w terminie), 49 721 diagnostyk pogłębionych (83,9%) oraz zwołano  82 021 konsyliów (99,5% w terminie).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia