e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zdrowie publiczne – prezydent podpisał ustawę 2015-10-29


Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym została podpisana przez prezydenta 26 października. Określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące te zadania oraz określa podmiot, którym jest minister właściwy do spraw zdrowia, koordynujący ich realizację.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego będą realizowały organy administracji rządowej, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koordynatorem realizacji zadań wynikających z ustawy będzie minister właściwy do spraw zdrowia (art. 4 ust. 1), jednakże ustawa dopuszcza, że zadania te będzie realizował Pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego (w zakresie określonym w przepisach o jego ustanowieniu) powołany przez Radę Ministrów (art. 4 ust. 4).

Wskazane w ustawie zdania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
  1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
  2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych;
  3. promocję zdrowia;
  4. profilaktykę chorób;
  5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
  6. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
  7. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
  8. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
  9. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
  10. obszar aktywności fizycznej.

Źródło: prezydent.pl