e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny 2015-10-29


Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Naczelnym celem regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapii.

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów.

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Ponadto wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby które po dniu 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł Specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów  są:
  1. Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;
  2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
  5. Sąd Dyscyplinarny;
  6. Rzecznik.
Nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować Minister właściwy do spraw zdrowia.

Źródło: prezydent.pl