e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 2015-10-29


Celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 jest zmiana sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, przekazywanej z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Polega ona na przejściu na system ryczałtowy z ustawowo określoną kwotą dotacji w wysokości 320 232 tys. zł rocznie. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika z braku możliwości weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do ukończenia 18. roku życia oraz innych członków rodzin osób ubezpieczonych.

Jednocześnie ustawa zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., informacji w sprawie możliwości poprawnej weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodzin osób ubezpieczonych oraz rozliczania dotacji, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacja ta służyć będzie opracowaniu alternatywnego, trwałego rozwiązania pozalegislacyjnego dotyczącego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym, które będzie stosowane po dniu 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotowa ustawa jest wynikiem prac Zespołu do przygotowania sposobu weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia,

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl