e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiatach – MIPS ogłosiło konkurs 2015-11-13


MPiPS ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ma na celu wyłonienie projektu, służącego opracowaniu i wdrożeniu narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

W konkursie do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji w projekcie następujących działań:
 • stworzenie narzędzia służącego do oceny rozwiązań procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach,
 • przeprowadzenie pilotażu narzędzia badawczego i jego zastosowania na 5 wybranych powiatach wraz z przygotowaniem rekomendacji, dotyczących ewentualnej modyfikacji narzędzia,
 • przebadanie za pomocą opracowanego narzędzia 50 powiatów i stworzenie dla każdego z nich raportu z rekomendacjami, opracowanie raportu zbiorczego, podsumowującego wyniki weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w badanych powiatach z rekomendacjami, które będą następnie wykorzystane przez MPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych na temat deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
 • opracowanie poradnika dla wszystkich powiatów, opisującego praktyczne zastosowanie narzędzia w oparciu o wyniki badań powiatów.
Wnioskodawcy

Wnioskodawcą mogą być:
 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • samorząd gospodarczy i zawodowy;
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • przedsiębiorcy.
Jednocześnie, wnioskodawcą, zgodnie z kryterium dostępu, jest podmiot posiadający doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczych dotyczących łącznie polityki społecznej oraz finansów publicznych w odniesieniu do zadań samorządu terytorialnego. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni, że w skład zespołu realizującego projekt wejdą min. 3 osoby, z których min.:
 • 1 osoba dysponuje min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie badania efektywności finansów publicznych.
 • 1 osoba posiada doświadczenie w stworzeniu min. 3 elektronicznych narzędzi analitycznych.
 • 1 osoba jest autorem  lub współautorem min. 1 wydanej publikacji dotyczącej polityki rodzinnej.
Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 4 000 000 zł.
Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 1.12.2015 r. do dnia 11.12.2015 r.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej