e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ordynowanie leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne 2015-11-13


Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza. Będą mogły również kierować pacjentów na badania. Minister zdrowia określił m.in. wykaz substancji czynnych, do przepisywania których będą uprawnione pielęgniarki i położne, oraz wzór recepty, umożliwiając tym samym realizację nowych uprawnień nadanych przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Jest to ważny krok usprawniający funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, który ułatwia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz umacnia pozycję pielęgniarek i położnych.

Polska dołączyła do państw, w których przepisywanie leków przez pielęgniarki pozytywnie wpływa na dostęp pacjentów do świadczeń, umożliwiając pielęgniarkom wykorzystanie w codziennej opiece nad pacjentem pełnego potencjału ich wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycznia 2016 r. Nie są jednak obowiązkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej. Uzyskają je pielęgniarki i położne:

  • które ukończą kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych;
  • których program studiów będzie obejmował zagadnienia dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania diagnostyczne (od roku akademickiego 2016/2017 kształcenie będzie prowadzone na podstawie nowych standardów, zawierających treści związane z tymi uprawnieniami).

3 listopada 2015 r. został zatwierdzony program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept

W związku z tym organizatorzy kształcenia podyplomowego mogą już uruchamiać kształcenie w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne.

Organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.):

  1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
  2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept składa się z dwóch realizowanych odrębnie części:

  • część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept – w wymiarze 65 godzin dydaktycznych (w tym 45 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych);
  • część II w zakresie wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia – w wymiarze 44 godzin dydaktycznych (w tym 30 godz. zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych).

Ministerstwo Zdrowia podjęło starania, dzięki którym kształcenie w ramach kursów Ordynowanie leków i wypisywanie recept może być finansowane z funduszy unijnych. Na organizację kursów prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Ministerstwo Zdrowia pozyskało 52 mln zł. Środki na ten cel będą przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Wsparciem finansowym objęto także inne ważne obszary kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym m.in: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, pielęgniarstwo geriatryczne.

8 października Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs m.in. na realizację kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Termin składania wniosków upływa 10 grudnia br. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się na początku 2016 r.

Kursy z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept mogą być także dofinansowywane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych (okręgowe izby pielęgniarek i położnych przeznaczają część środków finansowych pozyskanych ze składek członkowskich na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarkom i położnym, będącym członkami danej izby) lub przez pracodawców.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia