e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2015-11-25


Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) obchodzony jest 18 listopada. To schorzenie polega na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Częstość występowania tej choroby wzrasta wraz z wiekiem. Wśród osób po 65. roku życia występuje ona u ok. 14,2% osób. POChP jest związana (najczęściej) z wiekiem, paleniem tytoniu i zagrożeniami środowiskowymi, także w miejscu pracy (pyły i inne zanieczyszczenia powietrza itp.).

Obecnie na choroby przewlekle dróg oddechowych (m.in. POChP) cierpi ponad 1 miliard osób na świecie. W samej Europie ponad 130 milionów ludzi ma alergię górnych dróg oddechowych, a 30 mln – astmę. W Polsce choroby układu oddechowego należą do najczęściej występujących schorzeń do 30. roku życia i coraz częściej występują w wieku starszym.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi działania, które mają pomóc pacjentom z chorobami dróg oddechowych

Narodowy Program Zdrowia

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) jest profilaktyka chorób odtytoniowych. NPZ kładzie również duży nacisk na monitorowanie środowiskowych czynników ryzyka (zanieczyszczenie środowiska w miejscu zamieszkania i pracy, palenie tytoniu).

Projekt NPZ na lata 2016-2020 został przekazany do konsultacji publicznych 13 listopada 2015 r.

Refundacja leków

Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją 97 produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorych z POChP łagodzących lub niwelujących skurcz oskrzeli, zmniejszających stan zapalny w drzewie oskrzelowym, poprawiających czynność płuc oraz zapobiegających zaostrzeniom POChP. Koszt refundacji tych leków we wszystkich refundowanych wskazaniach w 2014 r. wyniósł ponad 836 mln zł, a w okresie styczeń-sierpień 2015 r. – ponad 545 mln zł.   

Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 – 2018

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 – 2018.

Głównym celem programu jest zmniejszenie umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc w Polsce poprzez:

 • utworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM) na oddziałach chorób płuc,
 • szkolenie personelu tworzonych sNMW,
 • zwiększenie dostępu do NWM,
 • nadzór i monitoring efektywności prowadzonych działań.

Nieodłączną częścią programu jest również wprowadzenie programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Populacyjny program profilaktyki chorób odtytoniowych  (w tym POChP)

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia dostępność Populacyjnego programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP).  Ma on na celu:

 • zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe,
 • zwiększenie świadomości szkodliwości palenia,
 • zwiększenie świadomości metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu,
 • poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu (w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi).

W ramach programu na etapie podstawowym udzielane są porady antytytoniowe i wykonywane są bezpłatne badania spirometryczne. W 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował 137 świadczeniodawców realizujących etap podstawowy programu na kwotę 1 852 507  zł. Mogą z niego skorzystać osoby:

 • pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,
 • które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w czasie ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców),
 • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

Etap specjalistyczny obejmuje m.in. ustalenie wskazań i przeciwwskazań do terapii grupowej lub indywidualnej oraz farmakoterapii, przeprowadzenie wywiadu dotyczącego chorób współistniejących, wykonanie badania oznaczenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

W 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował 17 świadczeniodawców realizujących etap specjalistyczny na kwotę 1 616 800 zł.

Świadczenia w ramach „koszyków zdrowotnych"

W tzw. rozporządzeniach koszykowych, oprócz programu profilaktyki chorób odtytoniowych, zostały uwzględnione poniższe świadczenia dedykowane pacjentom z niewydolnością oddechową:

 • Leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc (leczenie szpitalne);
 • Tlenoterapia w warunkach domowych (ambulatoryjna opieka specjalistyczna);
 • Świadczenia udzielane w  zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie oraz udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczenia udzielane w warunkach domowych).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia