e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności został zaakceptowany 2015-12-10


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 4 grudnia 2015 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą "Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności".

Program jest nową wersją dotychczas obowiązującego, resortowego Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, który wymagał modyfikacji ze względu na nowe wyzwania pojawiające się w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

W wyniku rekomendacji zawartych w wypracowanym w projekcie systemowym 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz postulatów przedstawionych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, konieczna była zmiana głównego celu Programu oraz celów szczegółowych. Określono ponadto mierniki i zakładane rezultaty Programu.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej