e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kształcenie pielęgniarek i położnych w zakresie ordynacji leków i wypisywania recept 2015-12-10


Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wystawiać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) nowe uprawnienia zawodowe nabędą pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem pielęgniarskim (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny.

Szczegółowe regulacje związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy:

  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U., poz. 1739),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U., poz. 1971).

Kurs „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych"

Program kursu specjalistycznego pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” został zatwierdzony 3 listopada br.

Minister zdrowia, identyfikując zainteresowanie pielęgniarek i położnych kursem, zwrócił się do rektorów uczelni medycznych z prośbą o rozważenie zorganizowania go jeszcze w tym roku.

Organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych deklaruje obecnie kilka uniwersytetów medycznych.

Pielęgniarki i położne będą mogły przejść szkolenie z ordynacji leków i wypisywania recept również w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych

Finansowanie kształcenia

Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w ramach samodzielnej ordynacji lub kontynuacji zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych. W związku z tym koszty kształcenia z tego zakresu zostaną pokryte przede wszystkim ze środków funduszy unijnych pozyskanych m.in. na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”).

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na organizację kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (w tym m.in. kursu dotyczącego ordynowania leków i wypisywania recept) 52 mln zł ze środków europejskich.

Nowy standard kształcenia pielęgniarek i położnych

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku akademickiego 2016/2017 będą kształciły się na podstawie nowych standardów – uwzględniających treści dotyczące nowych uprawnień zawodowych. To oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a opuszczając uczelnie, będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia jako naturalnej umiejętności wynikającej z toku kształcenia na obydwu poziomach nauczania zawodowego – magister i licencjat.

Celem rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. pakietu kolejkowego.

Korzystanie z nowych uprawnień zawodowych nie jest bezwzględnie wymagane w codziennej pracy pielęgniarek i położnych, gdyż nowe uprawnienia zawodowe, to nie tylko zwiększenie prestiżu zawodowego, lecz także większa odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia