e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 2016 r. 2016-01-21


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziła program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Od 2009 roku systematycznie wzrasta liczba osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W latach 2011-2014 wzrost ten kształtował się na poziomie 14%. Zwiększająca się liczba osób z zaburzeniami psychicznymi powoduje konieczność wdrażania nowych, dostosowanych do potrzeb i wiedzy, w tym obszarze, metod pracy z tą grupą społeczną. Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” wymagał więc modyfikacji i wprowadzenia niezbędnych zmian.

Nowa wersja realizacyjna Programu uwzględnia zmiany wskazane przez Audyt Wewnętrzny oraz zawiera uwagi zgłoszone w trakcie dotychczasowej realizacji Programu.

W Programie sprecyzowano cel główny i cele szczegółowe oraz zaprezentowano przykładowe działania służące ich realizacji. Szczegółowo opisano także zasady dofinansowania projektów i wyznaczono mierniki, które powinny zostać osiągnięte.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach celu głównego wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:

  • aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi
  • zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
  •  integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym
  • wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej