e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r. 2016-01-21


Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie „Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.”. Zawiera ono charakterystykę korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w zakresie pomocy społecznej. Publikacja przedstawia rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.

Publikacja „Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.” przedstawia zbiorowości gospodarstw domowych i ich członków - beneficjentów pomocy społecznej oraz rodziny pobierające świadczenia rodzinne. Jest wydawana z częstotliwością co dwa lata. Stanowi kontynuację i aktualizację informacji przedstawionych w publikacjach wydanych pod tym samym tytułem, a dotyczących lat 2008, 2010 i 2012.

W opracowaniu analizą objęto gospodarstwa domowe i ich członków - beneficjentów pomocy społecznej, świadczonej z poziomu gminy w miejscu zamieszkania, którzy w 2014 r. otrzymali jakąkolwiek pomoc w tym zakresie. Gospodarstwa domowe i osoby przedstawiono w głównych przekrojach demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Szerszej analizie poddano gospodarstwa ubogie jedno i wieloosobowe. Gospodarstwa wieloosobowe przedstawiono z uwzględnieniem ich wielkości, typów, składu pokoleniowego oraz podstawowych struktur społeczno-demograficznych członków tych gospodarstw.

Ponadto, przedstawiono podstawowe informacje o odbiorcach pomocy świadczonej z poziomu powiatów w formach instytucjonalnych i w systemie pieczy zastępczej dla dzieci, za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Ważnym elementem opracowania są uwarunkowania pomocy społecznej w ujęciu ich zróżnicowania terytorialnego, a poziom korzystania z pomocy społecznej zaprezentowano nie tylko w układzie województw i podregionów, ale także powiatów i gmin. W opracowaniu przedstawiono również zależności korzystania z pomocy społecznej w relacji do wybranych istotnych czynników warunkujących konieczność otrzymywania pomocy.

Źródło: GUS