e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 2016-02-04


28 stycznia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jarosław Pinkas.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym wyróżniono osoby starsze jako grupę docelową prowadzonych działań polegających na edukacji zdrowotnej. Artykuł 9 ww. ustawy daje podstawę do przyjęcia przez Radę Ministrów Narodowego Programu Zdrowia w formie rozporządzenia. Będzie to dokument strategiczno-wykonawczy, ukierunkowany na poprawę zdrowia i wydłużenie życia społeczeństwa i ograniczanie społecznych nierówności w ochronie zdrowia.  W chwili obecnej trwa analiza uwag zgłoszonych w uzgodnieniach i konsultacjach publicznych oraz opiniowanie projektu NPZ.

Celem programu będzie m.in.:

 • tworzenie przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej.
 • wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób starszych,
 • zapobieganie e-wykluczeniu osób starszych,
 • poprawa zabezpieczenia socjalnego, chroniącego przed skutkami niepełnosprawności,
 • wspieranie i promowanie zorganizowanych zajęć adresowanych do osób starszych, z włączeniem w nie młodszych pokoleń, w celu wzmacniania więzi międzypokoleniowych.

Ponadto w ramach dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych, realizowane będą mogły być działania mające na celu:

 • przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem charakterystycznej w tej grupie wiekowej wielochorobowości i niepełnosprawności, w tym opracowanie i wdrożenie zasad koordynacji opieki nad osobami starszymi,
 • dostarczanie i udoskonalanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierających komponenty edukacyjne, w szczególności dotyczące poradnictwa dietetycznego,
 • zapewnianie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ukierunkowanych na wczesne wykrywanie schorzeń występujących powszechnie u osób starszych i zapobieganie im (zapobieganie powstawaniu tzw. wielkich zespołów geriatrycznych),
 • opracowanie i wdrożenie bilansu 60-latka,
 • rozwój usług i ośrodków geriatrycznych i wprowadzenie elementów geriatrii do praktyki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
 • profilaktyka upadków u osób starszych przebywających w podmiotach leczniczych,

W ramach działań edukacyjnych w projekcie NPZ przewidziano:

 • edukację kadr w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej,
 • edukację pracowników ochrony zdrowia w zakresie kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego,
 • rozwój poradnictwa dietetycznego,
 • promowanie edukacji zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka urazów,
 • realizację zadań na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów,
 • analizę danych o strukturze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom starszym,
 • badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem.

Źródło: Sejm