e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

100 dni rządu - ochrona zdrowia 2016-03-03


Ministerstwo Zdrowia podsumowało pierwszych 100 dni swojej pracy.

Podczas stu dni pracy rządu zrealizowany został kluczowy postulat – opracowano projekt 75+, wprowadzający bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Przygotowane rozwiązania gwarantują osobom po 75 roku życia bezpłatne leki refundowane wymienione w  wykazie, który będzie stopniowo rozszerzany. To ważny krok na  drodze do realizacji konstytucyjnego obowiązku zapewnienia szczególnej opieki osobom w podeszłym wieku. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP.

Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie realizuje kolejne działania mające na celu przywrócenie obywatelom służby zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Aktualnie trwają prace legislacyjne dotyczące m.in.: dekomercjalizacji szpitali, dyrektywy tytoniowej, kształcenia kadr medycznych, Narodowego Programu Zdrowia, krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W trakcie pierwszych stu dni pracy rządu minister zdrowia powołał zespoły, których prace pozwolą poprawić działanie ochrony zdrowia w Polsce. Zespoły zajmują się m.in.: podstawową opieką zdrowotną, uproszczeniem regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej, polityką lekową, zdrowiem prokreacyjnym, Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dzięki efektywnym negocjacjom z lekarzami rodzinnymi, które Ministerstwo Zdrowia prowadziło podczas pierwszych miesięcy po powołaniu rządu,  pacjentom nie groził brak opieki lekarskiej.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi, pracując nad projektami zmian w atmosferze dialogu ze środowiskiem pacjentów i lekarzy.

Projekt 75+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt przepisów wprowadzających bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia. Część tych pacjentów – szczególnie cierpiących na wiele chorób – nie wykupuje wszystkich przepisanych leków z powodów finansowych. Tzw. projekt 75+ realnie odciąży domowe budżety seniorów od części wydatków na leki. Dzięki temu faktycznie zwiększy się dostępność leków, co wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych pacjentów.

GUS pod koniec 2014 r. szacował populację seniorów po 75. roku życia w Polsce na ok. 3 mln osób.

Wydatki pacjentów na leki refundowane

 • 860 mln zł w 2015 r.;
 • 735 mln zł w 2016 r. (według prognoz);
 • 296 mln zł w 2017 r. (według prognoz).

Po wejściu w życie ustawy wydatki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – wraz ze wzrostem finansowania programu – o ponad 60%.

Finansowanie

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota ma wzrastać o ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat:

 1. 2018 r. – 643,3 mln zł;
 2. 2019 r. – 733,4 mln zł;
 3. 2020 r. – 836 mln zł;
 4. 2021 r. – 953,1 mln zł;
 5. 2022 r. – 1 010,3 mln zł;
 6. 2023 r. – 1 070,9 mln zł;
 7. 2024 r. – 1 135,1 mln zł;
 8. 2025 r. – 1 203,2 mln zł.

Projekt ustawy wprowadzający bezpłatne leki refundowane dla osób, które ukończyły 75 lat, znajduje się na etapie prac parlamentarnych (druk nr 261).

Główne założenia projektu 75+

 • Darmowe leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia.
 • Do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ. Lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy już nie pracują w zawodzie, będą mogli przepisywać je na receptach pro auctore i pro familiae.
 • Leki, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.
 • Początkowo w wykazie znajdą się wyłącznie leki o odpłatności 30% i 50% oraz ryczałtowej (R), mające zastosowanie przede wszystkim w chorobach wieku podeszłego (m.in. o podłożu kardiologicznym, reumatologicznym i urologicznym).
 • Lista leków dla seniorów będzie w przyszłości stopniowo poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ dostaną bezpłatnie więcej refundowanych leków i wyrobów medycznych na receptę.
 • Darmowe leki dla seniorów będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Lekarz lub pielęgniarka będą oznaczali recepty literą „S" (w polu „kod uprawnień dodatkowych").
 • Zasady realizacji recept w aptekach się nie zmienią. Nie będzie też większych zmian w zasadach, na których apteki rozliczają się z NFZ.
 • Pierwsza lista bezpłatnych leków powstanie do 1 września 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia