e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Bezpłatne leki dla seniorów 2016-03-17


17 marca Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia.

Projekt przyznaje seniorom, którzy ukończyli 75 lat, prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz ma być ustalony nie później niż do 1 września 2016 r. Produkty wymienione w wykazie będą objęte refundacją. Lista będzie stopniowo rozszerzana.

Bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla rząd, projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów, dla których kwoty wydawane na leki stanowią znaczną pozycję w ich budżetach domowych. Część tych osób, zazwyczaj cierpiących na kilka chorób, nie wykupuje przepisanych leków, bo są dla nich za drogie. W rezultacie przerywają leczenie lub go nie podejmują, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan zdrowia.

Proponowane regulacje wpisują się w priorytety polityki lekowej państwa, której głównym beneficjentem ma być pacjent. Chodzi o zapewnienie seniorom odpowiedniego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia. Zdaniem rządu nowe rozwiązanie będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia i jakości życia osób starszych. Zapewni także efektywną realizację art. 68 ust. 3 konstytucji, który mówi, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

9 marca 2016 r., podczas wspólnego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Senioralnej, na którym został przedstawiony rządowy projekt ustawy, minister Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych kryteriów przyznania uprawnienia do bezpłatnych leków po stronie pacjentów – tylko wiek. Odnosząc się do pytań parlamentarzystów dotyczących przyjęcia wieku jako jedynego kryterium, minister podkreślał, że takie rozwiązanie jest przemyślane i celowe. Zaletą tego projektu jest jego prostota, chcieliśmy uniknąć budowania biurokracji, wydatków po stronie władzy publicznej i mitręgi obywateli – powiedział minister.

Zadeklarował także, że intencją Ministerstwa Zdrowia jest, by na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znalazły się nie tylko leki najtańsze, ale przede wszystkim leki o odpłatności 30% i 50%. Będą to przede wszystkim leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Dzięki temu starsi pacjenci uzyskają dostęp do bezpłatnych leków ważnych ze względu na stan ich zdrowia.

Pierwszy wykaz zostanie opracowany najpóźniej do 1 września bieżącego roku. Do końca 2016 r. na sfinansowanie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia zostanie przeznaczonych maksymalnie 125 mln zł. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – będzie to już 564 mln zł. Wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75. roku życia, a także ze względu na planowane rozszerzanie wykazu bezpłatnych leków, w następnych latach kwota ta będzie stopniowo rosła o ok. 15% rocznie (w ciągu kolejnych 6-7 lat).

Źródło: Sejm; Ministerstwo Zdrowia